جزئیات

نسخه چاپي

  سه شنبه 3 مرداد 1391 - 12:12:00 ب.ظ  

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و قانون صدور اسناد مالکیت فاقد سند

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و قانون صدور اسناد مالکیت فاقد سند

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

را می توانید از لینک ذیل دانلود نمایید

 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی.pdf

قانون صدور اسناد مالکیت فاقد سند

را می توانید از لینک ذیل دانلود نمایید

 قانون صدور اسناد مالکیت فاقد سند.pdf

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است