برگزاری آزمون الکترونیکی ارتقاء سلامت اداری ومبارزه بافساد بطور همزمان درکلیه های واحدهای ثبتی استان

آزمون الکترونیکی ارتقاءسلامت اداری ومبارزه با فساد بطور همزمان دراداره کل ثبت استان وکلیه واحدهای ثبتی تابعه برگزارشد.

آزمون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد براساس مجوز شماره 1533900739112001 – ا/7/90 مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور وباعنایت به هماهنگی به عمل آمده بادفتر آموزش و پژوهش استانداری سمنان بصورت الکنرونیکی درتاریخ 27/10/91 بطورهمزمان در اداره کل وواحدهای ثبتی سراسر استان برگزار شد .