به نظر شما آیا خدمات ثبتی را می توان به صورت غیر حضوری و الکترونیکی ارائه نمود؟

از انجام عملیات ثبتی توسط کارکنان واحدهای ثبتی استان به چه میزان رضایت دارید؟با مراجعه به واحدهای ثبتی استان از خدمات کدام واحد ثبتی رضایت کامل دارید؟
آیا از خدمات ثبت شرکتها به صورت الکترونیکی و غیر حضوری رضایت دارید؟

      ثبت نظر        نمایش نتایج