سوالات متداول ثبتی

1-    اگر چندین ملک مربوط به یک مالک در یک دفتر وصفحه خاص وجود داشته باشد نحوه اقدام دفاتر اسناد رسمی جهت اخذ استعلام وتنظیم خلاصه معامله چگونه است؟

جواب: در اینحالت امکان تنظیم استعلام وخلاصه معامله وجود ندارد ومالک میبایست برای جداسازی املاک وصدور سند مالکیت برای املاک موجود در ایندفتر وصفحه به واحد ثبتی مراجعه ودرخواست صدور سند مالکیت بنماید.پس از صدور سند مجزا برای هریک از املاک موجود در ایندفتر وصفحه اخذ استعلام وتنظیم خلاصه معامله امکانپذیر میباشد.

2-   اگربرای یک ملک شش دانگ دو یا چند سند مالکیت در یک دفتر وصفحه وجود داشته باشد ومالک جهت انتقال کل یا جزو ملک به دفترخانه مراجعه نماید نحوه اخذ استعلام وتنظیم خلاصه معامله چگونه است؟

جواب: در اینحالت دو روش وجود دارد :

 روش اول: مالک با مراجعه به واحد ثبتی وارائه سند های مالکیت خود درخواست تجمیع وتبدیل آن به سند واحد را مینماید سپس به دفاتر اسناد رسمی مراجعه ومراحل اخذ استعلام وتنظیم خلاصه صورت میگیرد

روش دوم: استعلام یک سند مالکیت توسط دفاتر اسناد رسمی با درج در توضیحات استعلام مبنی بر وجود شماره سریالهای سند مالکیت دیگر در این دفتر وصفحه ازواحد ثبتی اخذ وواحد ثبتی نیز وجود شماره سریالهای سند را در پاسخ استعلام گواهی مینماید .سپس خلاصه معامله به میزان سهم مالک در این دفتر وصفحه تنظیم وبه واحد ثبتی ارسال میگردد.

3-  اگر در یک دفتر وصفحه ویک پلاک خاص مالکیتهای مختلف با اشخاص وسهمهای مختلف وجود داشته باشد نحوه اخذ استعلام چگونه است؟

جواب: در اینحالت برای هر سند مالکیت با توجه به متفاوت بودن مالک یک استعلام جداگانه با شماره های مختلف توسط دفاتر اسناد رسمی به واحد ثبتی ارسال میگردد .بعنوان مثال اگر برای یک پلاک  3 مالک در یک دفتر وصفحه وجود داشته باشد برای هر مالک یک استعلام وجمعا سه  استعلام برای این دفتر وصفحه از واحد ثبتی اخذ میگردد..

4-  آیا تعویض سند فروشنده در زمان انتقال قسمتی از ملک ضرورت دارد یا خیر؟

بموجب تبصره ذیل ماده 10 دستور العمل صدور اسناد مالکیت کاداستری (تک برگ) در رابطه با انتقال قسمتی از ملک ،تعویض سند فروشنده ضرورتی نداشته وفروشنده میتواند در زمانهای مختلف تا وقتی که امکان درج انتقال در ستون نقل وانتقال وجود دارد نسبت به انتقال جزءی از ملک در دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید وسند فروشنده پس از پر شدن ستون نقل وانتقال برای انتقال بعدی صادق نبوده وملک میبایست جهت تعویض به اداره ثبت مراجعه نماید.دفاتر اسناد رسمی در زمان انتقال قطعی جز ء یا کل ملک ، مهری را درظهر سند مالکیت درج مینمایند که در انتهای آن عبارت "این سند برای نقل وانتقال بعدی فاقد اعتبار است" آورده شده، لازم به ذکر است این عبارت برای انتقال کل سهم فروشنده صادق بوده و برای انتقال جزء سهام مطابق تبصره ذیل ماده 10 عمل خواهد شد./